Regulamin


Definicje

Akademia Foto Oko - internetowa szkoła fotografii z nauką w systemie e-learning z dostępem do materiałów dydaktycznych i spotkaniach na żywo w internecie.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://akademia-foto-oko.pl
Organizator - Szymona Zduńczyk, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Foto Oko, NIP: 741-190-28-54, REGON: 221586888 siedziba firmy: Gdańsk ul. Porębskiego 68/7, kod pocztowy: 80-180 Gdańsk.
Uczestnik - osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
Spotkanie online - webinar, konferencja online - konferencja internetowa na platformie do dystrybucji dźwieku i obrazu oraz z możliwością udziału w czacie na żywo. Spotkania online są określone co do dnia i godziny oraz są prowadzone na żywo.
Kurs - pojedynczy moduł szkoleniowy zawierający materiały dydaktyczne w wersji elektroniczej do pobrania przez Uczestnika oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniach online z recenzją zdjęć.
Zapis - zakup dostępu do nauki e-learning w Akademii Foto Oko.
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:
http://akademia-foto-oko.pl/regulamin_szkoly_fotografii_online.htm


<--!C.H.Beck Szkolenia Szkolenia zamknięte Prelegenci Kontakt Księgarnia C.H.Beck Regulamin REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDAWNICTWO C.H.BECK SP. Z O.O. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis Internetowy Beck Akademia prowadzony jest przez Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000155734, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 88 000,00 zł i numerze NIP: 522-010-50-28 („Wydawnictwo”) lub („Organizator”). 2. Kontakt do Wydawnictwa, tel. +48 22 311 22 22 wew. 5, adres e-mail: akademia@beck.pl 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Wydawnictwo, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Wydawnictwo ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. 4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez Wydawnictwo. 5. Szkolenia organizowane przez Wydawnictwo dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”), przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), jednostek sektora publicznego („Jednostki Publiczne”) oraz innych podmiotów, które wykupią udział w Szkoleniu. 6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853 ), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 7. Definicje a) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot korzystający z Serwisu, który wykupił udział w Szkoleniu. b) Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane przez Użytkownika Szkolenie. c) Szkolenie – Kurs, konferencja jednodniowa, konferencja dwudniowa, szkolenie jednodniowe, szkolenie dwudniowe, szkolenie zamknięte, organizowane przez Wydawnictwo: ? konferencja - zajęcia edukacyjne odbywające się w formie wykładów i paneli dyskusyjnych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników spotkanie, któremu Organizator/C.H.Beck nadaje taką rangę/takie miano/taką nazwę w ofercie lub w informacji o konferencji; ? szkolenie - zajęcia edukacyjne odbywające się w formie warsztatów lub wykładów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników, mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „warsztaty”, któremu Organizator/C.H.Beck nadaje taką rangę/takie miano/taką nazwę w ofercie lub w informacji o Szkoleniu; ? szkolenie/konferencja jednodniowa - zajęcia edukacyjne realizowane w ciągu jednego dnia w ciągu 5–8 godzin zegarowych (dokładny czas trwania szkolenia określany jest każdorazowo w informacji nt. szkolenia/konferencji); ? szkolenie/konferencja dwudniowa - zajęcia edukacyjne realizowane w ciągu dwóch następujących po sobie dni, którego czas trwania wynosi łącznie 10–16 godzin (dokładny czas trwania szkolenia określany jest każdorazowo w informacji nt. szkolenia/konferencji). ? Kurs - cykl zajęć edukacyjnych składający się z co najmniej jednego dwudniowego zjazdu; realizowany w blokach lub w ramach kolejnych sesji; służy zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w ofercie; w czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, wykłady, praca z tekstami, a także ćwiczenia praktyczne.; kurs może (jeżeli zostało to określone w informacji nt. kursu) kończyć się egzaminem próbnym przeprowadzonym przez Organizatora podczas ostatniego zjazdu („Kurs”). ? szkolenie zamknięte - zajęcia edukacyjne przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję; służą one do kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie d) Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu. e) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). f) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.). g) Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 8. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: https://www.akademia.beck.pl/ 9. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego Akademii C.H.Beck znajdującej się pod domeną www.akademia.beck.pl („Serwis”), a także za pośrednictwem konsultantów Wydawnictwa w rozmowach telefonicznych, pod numerem telefonu 81/ 461 33 05 - poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem. § 2. SERWIS INTERNETOWY BECK AKADEMIA 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do Serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. 3. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika. 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych: a) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarki obsługującej pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej, b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna, w której poprawnie działać będzie Formularz. 5. Wydawnictwo nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet). § 3. ZAWARCIE UMOWY 1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Wydawnictwem a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika, do Wydawnictwa, w jeden z niżej wskazanych sposobów: a) online, przez stronę www.akademia.beck.pl, b) e-mailem na adres: konferencje@beck.pl lub faxem na numer: 81 461 33 23, po rozmowie telefonicznej z konsultantem Wydawnictwa, c) fax-em na numer: 22/ 33 77 601. 2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie. 4. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie. 5. Wydawnictwo zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem Użytkownik rezygnuje z odstąpienia od Umowy zgodnie z zapisem § 4 ust. 5, w przypadku rezygnacji mają wówczas zastosowanie zapisy § 4 ust. 6 oraz 7. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów. § 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników - Konsumentów uregulowane są w § 7 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów. 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: a) śmierć osoby bliskiej Użytkownika i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu), b) ciężka choroba Użytkownika i/lub Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu, c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Użytkownik nie wiedział zawierając Umowę z Wydawnictwem (np. stawiennictwo w sądzie). 3. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane. 4. Odstąpienie od Umowy, Użytkownik powinien przesłać do Wydawnictwa na adres e-mail: akademia@beck.pl lub listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta Wydawnictwa: Wydawnictwo C.H.Beck, Dział Obsługi Klienta, ul. Matuszewska 14 bud. B1, 03-876 Warszawa. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Kursie, w trakcie jego trwania, Użytkownik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za zajęcia, w których wziął udział. Użytkownicy odstępujący od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zwolnieni są z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 6. Jeśli Użytkownik odstąpi od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny, wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia, zostanie mu zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 300,00 zł netto, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 zdanie 2 niniejszego paragrafu. Faktura na koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie wystawiona dla Użytkownika i przesłana na adres podany w Formularzu. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie, w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, zaliczka wpłacona przez Użytkownika zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 lit. a, nie zostanie mu zwrócona. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w niniejszym ustępie, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Wydawnictwu pełnej kwoty wynagrodzenia za Szkolenie. 8. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Wydawnictwu całość wynagrodzenia za Szkolenie także w przypadku wskazanym w § 5 ust. 4. 9. Wydawnictwo ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Użytkownikiem, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Użytkowników. Wydawnictwo niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu. 10. Wydawnictwo ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od Umowy zawartej, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec Wydawnictwa, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie. § 5. WYNAGRODZENIE 1. Wynagrodzenie należne Wydawnictwu z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Kursie, płatne jest w dwóch częściach: a) bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku, na stronach Serwisu, wpłacanej przez Użytkownika po zawarciu Umowy, w przypadku Użytkowników - Konsumentów zaliczka jest zwracana zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 poniżej, z zastrzeżeniem § 7 ust 2 poniżej. b) pozostałej części wynagrodzenia (70%), wpłacanej przez Użytkownika najpóźniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu, c) w przypadku rozłożenia wynagrodzenia na raty zgodnie z ust. 1 lit. d poniżej, na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu, Użytkownik wpłaca I ratę wynagrodzenia, która traktowana jest jako zaliczka, wskazana w ust. 1 lit. a, d) istnieje możliwość rozłożenia części wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 lit. b, na 3 równe raty miesięczne pod warunkiem przekazania Wydawnictwu przez Użytkownika Formularza, w formie papierowej, na adres siedziby wskazany w stopce niniejszego Regulaminu. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odmówienia Użytkownikowi płatności ratalnej bez podania przyczyny, e) faktura na zaliczkę wskazaną w ust. 1 lit a. niniejszego paragrafu oraz faktura na pozostałą część wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu jest wystawiana dla Użytkownika, na dane wskazane przez niego w Formularzu, przy zawieraniu Umowy. 2. W przypadku szkoleń/konferencji jednodniowych, wynagrodzenie należne Wydawnictwu jest płatne na podstawie faktury pro-forma, wystawionej z terminem płatności 7 dni, jednak przypadającym najpóźniej jeden dzień roboczy przed szkoleniem/konferencją jednodniowym. Jeśli nie ma możliwości zachowania obu warunków terminu płatności faktury pro-forma, wskazanych w zdaniu poprzednim, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności. Po opłaceniu faktury pro-forma Wydawnictwo wystawi Użytkownikowi fakturę VAT. 3. W przypadku Jednostek Publicznych, Wydawnictwo dopuszcza możliwość wystawienia faktury najpóźniej w terminie Szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności. 4. Wydawnictwo ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Wydawnictwo na piśmie. 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną. § 6. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail:. akademia@beck.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta Wydawnictwa, (Wydawnictwo C.H.Beck, Dział Obsługi Klienta, ul. Matuszewska 14 bud. B1, 03-876), niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów. 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją), b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, c) oczekiwania Użytkownika. 3. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 4. Wydawnictwo ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów. 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną. § 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW - KONSUMENTÓW 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik - Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Wydawnictwu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”). 2. Użytkownik – Konsument może zrezygnować z Kursu w trakcie jego trwania, Wydawnictwo zwróci Użytkownikowi - Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o zaliczkę oraz wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział. 3. Oświadczenie Użytkownika - Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Wydawnictwu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Dział Obsługi Klienta Wydawnictwa C.H.Beck: ul. Matuszewska 14 bud. B1, 03-876 Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres akademia@beck.pl 4. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi - Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu. 5. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik - Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 6. W przypadku Użytkowników - Konsumentów Wydawnictwo rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika - Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika - Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika - Konsumenta za uzasadnione. 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 8. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. § 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 (dalej „C.H.Beck”). Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail daneosobowe@beck.pl lub na adres siedziby. 2. Cele i czas przetwarzania Dane będziemy przetwarzać w celu: - Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń; - Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; - Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego; - Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego; - Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu. - Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze. - Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji. - Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Beck działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat. 3. Odbiorcy danych Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.: - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; - podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; - bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; - organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; - podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność. 4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe. § 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE WYDAWNICTWA 1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu. 2. Wydawnictwo oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. prawniczych egzaminów zawodowych), do których Użytkownik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia. Wydawnictwo nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych. 3. Wydawnictwo nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia. 4. Użytkownikowi i Uczestnikowi nie przysługuje wobec Wydawnictwa roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc. § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wydawnictwo uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Wydawnictwo winy nie ponosi (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc.). 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wydawnictwa Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie - zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu. 3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Wydawnictwa. 4. Wydawnictwo ma prawo zmienić lokalizację Szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, bez podania przyczyny. Wydawnictwo powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 6. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste. 7. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. 8. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Wydawnictwu statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika. 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów Podaj swój e-mail, aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach Przed aplikacją Na aplikacji Dla praktyków Twój adres e-mail Chcę otrzymywać informacje o nowych szkoleniach z wykorzystaniem adresu e-mail Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Administrator danych, Cele i czas przetwarzania, Odbiorcy danych, Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych, Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Skontaktuj się z nami Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa e-mail: akademia@beck.pl tel.: 22 311 22 22 Koszt połączenia wg taryfy operatora Regulamin | Polityka prywatności | Obowiązek informacyjny (RODO) © Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Masz pytania? Wypełnij formularz Imię i nazwisko E-mail Wiadomość Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Administrator danych, Cele i czas przetwarzania, Odbiorcy danych, Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych, Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej aby zarządzać plikami cookies. -->

Zapisy

1. Aby zapisać się do Akademii Foto Oko Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. E-mail jest niezbędny do wysłania kolejnych lekcji. Imię jest potrzebne do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail z zawartością kursu. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności za pomocą bezpiecznej platformy płatniczej Dotpay lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Po wykonaniu przelewu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Następnie Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail, z potwierdzeniem zapisu na kurs i dalsze instrukcję dotyczące kursu. Przy płatności przelewem bankowym należy podać imię, nazwisko i adres e-mail.

2. Gdy płatnośc została zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku, potwierdzenie zapisu na kurs online trwa do 24 godzin. Płatność wykonana w dni wolne od pracy w tym soboty i niedziele powoduje, że pierwsza lekcja wysyłana jest do 48 godzin. Zależy to od możliwości banku, którego posiadaczem konta jest Uczestnik. Gdy płatnośc realizowana jest za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego rozpoczęcie usługi nastepuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

3. Czesne można opłacić bez użycia platformy Dotpay za pomocą zwykłego przelewu. Aby to uczynić należy wpłacić wymaganą kwotę na konto podane w danych teleadresowych. W tytule przelewu należy wpisać rodzaj kursu i adres e-mail. Uczestnik otrzymuje pierwszą lekcje do 48 godzin od wykonania przelewu i jednocześnie wysłania wiadomości e-mail (którego Organizator potwierdził) lub listu poleconego na adres organizatora z formułą: „Składając zamówienie akceptuję Politykę prywatności i regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu do Akademii Foto Oko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.” Spełnienie tych dwóch warunków czyli opłacenie kursu i wysłanie powyższej formuły jest konieczne aby zapisać się do Akademii Foto Oko.

Przebieg nauki

1. Po opłaceniu kursu Uczestnik otrzymuję dostęp do materiałów edukacyjnych (wideo, rysunki, tekst i innych) oraz możliwości uczestnictwa w spotkaniach online na okres 30 dni (lub na dłuższy, to zależy od liczby opłaconych miesięcy). Materiały wideo muszą być pobrane przez Uczestnika.

Pojedynczy kurs fotografii składa się z lekcji teoretycznych i/lub instruktaży oraz ćwiczeń wideo, prac domowych (materiał wideo) i motywatorów (karteczek przypominajacych o pracy domowej). Linki do matriałów edukacyjnych wysyłane są drogą e-mailową. Uczestnik po odtworzeniu materiałów wideo wykonuje zawarte w nich ćwiczenia, drukuje motywatory i odrabia pracę domową. Raz w tygodniu organizowane są konferencje online. Uczestnik ma prawo wysłać do 3. zdjęć na jedno spotkanie. Zdjęcia należy przesyłać drogą e-mailową na specjalnie wyznaczony mail. Zdjęcia wysyłane na inną skrzynkę będą bez powiadamiania kasowane. Organizator dokonuje recenzji nadesłanych przez Uczestnika zdjęć w wymiarze czasowym minimum 3. minuty na jedno zdjęcie.

Zdjęcia powinny mieć w nazwie rodzaj kursu i temat ew. tutuł. Np. gdy pierwotnie zdjęcie nazwane było DSC_34892, bieżący kurs nazywa się Zrozumieć czas i przysłonę, bieżący temat to głębia ostrości a tytuł zdjęcia to Pejzaż kaszubski, należy zmienić nazwę pliku na przykładowo: 01_czas_przysłona-glebia_ostr-pejzaz_kaszubski. Zamiast zdjęć Uczestnik może zadać jedno pytanie na jedno spotkanie dot. techniki fotografowania, sprzętu. Uczestnik ma możliwość obejrzenia materiału wideo ze spotkania online. Udostepniany jest materiał wideo tylko z ostatniego spotkania online. Materiały te nie są poddawane montażowi wideo.

Kursy fotograficzne w ramach Akademii Foto Oko przesyłane są od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Program kursu może się zmienić. Aktualny program dostepny jest na stronie http://akademia-foto-oko.pl/program . Po zakończeniu poszczególnych kursów Uczestnik ma prawo podejść do testu wiedzy i otrzymać dyplom ukończenia tego pojedynczego kursu. Link do testu wiedzy wydawany jest uczestnikowi drogąmailową za żądanie. Test wiedzy jest bezpłatny. Poprawka testu wiedzy jest płatna i wynosi 17zł brutto. Należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60% pytań. Natychmiast po zdaniu testu wiedzy drukowany jest elektroniczny dyplom (plik w formacie PDF). Dyplom jest zaświadczeniem ukończenia kursu spełniajacym wymagania rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177 poz. 1193, z późn. zm.). Oznacza to, że majac taki dyplom Uczestnik może ubiegać się np. o dofinansowanie z urzedu pracy. Aby podejśc do egzaminu i otrzymać dyplom Uczestnik musi podać nr PESEL będący uwiarygodnieniem Uczestnika. Dyplom należy wydrukować na papierze formatu A4 we własnym zakresie.

2. Część teoretyczna kursu jest w wersji elektronicznej, czyli bez nośnika np. DVD.

3. Materiały wideo i inne materiały szkoleniowe dostępne będą do 90 dni od momentu zaksiegowania opłaty czesnego.

4. Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Szymona Zduńczyka i podlegają ochronie praw autorskich. Uczestnik wykupuje dostep do tych materiałów tylko do własnego użytku. Uczestnik ma prawo odtwarzać lekcje wideo tylko na swoich urządzeniach: komputerze, laptopie, palmtopie, odtwarzaczu MP4 itp.

5. Wszelkie przekazywanie lekcji wideo oraz zdjęć osobom trzecim, udostępnianie publiczne za pomocą programów komputerowych, umieszczanie na jakichkolwiek portalach, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie i w szczególności przesyłanie mailem jest surowo zabronione.

6. Materiały wideo, zdjęcia, teksty oraz inne materiały do kursu fotograficznego nie mogą być odsprzedawane.

7. W cenę kursu nie jest wliczona konsultacja telefoniczna lub e-mailowa. Uczestnik może zgłosić jedynie błędy i braki w kursie. Wyjątek stanowi sytuacja gdy uczestnik wykupił prywatne lekcje z prowadzącym lub wykupił taką usługę w pakiecie płacąc na 6 lub 12 miesięcy z góry. Wszelkie pytania zwiazane z fotografią należy zadawać podczas spotkań online.

8. Organizator ma prawo do przesunięcia lub odwołania terminu spotkania online w każdej chwili. Organizator nie zwraca kosztów zwiazanych z odwołaniem lub przesunięciem terminu kursu np. noclegów, przejazdów.

Zgoda na publikacje zdjęć

1. Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację zdjęć:
a) na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych, forach internetowych, portalach fotograficznych w celu promocji Akademii Foto Oko,
b) w filmach i relacjach fotograficznych dot. życia Akademii Foto Oko,
c) w materiałach drukowanych i publikacjach prasowych,
d) relacjach telewizyjnych dot. życia Akademii Foto Oko.

2. Pozwolenie ma charakter bezterminowy.

3. Każda publikacja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

4. Organizator ma prawo do pierwszej publikacji pracy dyplomowej Uczestnika. Uczestnik dodatkowo zgadza się aby jego praca dyplomowa posłużyła jako matriał do publikacji reklam w dowolnej formie i zakresie, bes ograniczeń czasowych i terytorialnych. Każda publikacja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

Wyjątek stanowi zdjęcie z wizerunkiem innej osoby. W takiej sytuacji Uczestnik musi wyrazić zgodę na użycie takiego zdjęcia przez organizatora. Uczestnik zgadza się aby jego zdjęcia były zawarte w materiale wideo nagranym na spotkaniu online i udostępnianym wszystkim Uczestnikom kursu bez możliwości rozpowszczniania i utrwalania materiału wideo, a tym bardziej użycia komercyjnego.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu dostępu do Akademii Foto Oko Uczestnik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranych Kursów lub przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Reklamacje

Reklamacja składana przez Uczestnika Akademii Foto Oko w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
- przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
- podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora podany na stronie http://akademia-foto-oko.pl/_kontakt_ze_szkola_online_akademia_foto_oko.htm. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Uczestnik otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

Polityka prywatności i plików cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:
http://kursy.foto-oko.pl/polityka_prywatnosci.php

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl . Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

1. Na życzenie Uczestnikowi wystawiana jest faktura. Zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą mailową: akademia@foto-oko.pl .

2. Wszystkie ceny są cenami brutto. Organizator jest zwolniony z podateku VAT.

3. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl .

4. Zdjęcia mogą być omawiane przez współpracowników zatrudnionych przez Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na jego Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
Aktualizacja regulaminu: 1 czerwca 2018

Regulamin obowiązujący od dnia 1 czerwca 2018
Regulamin obowiązujący od dnia 24 maja 2018
Regulamin obowiązujący od dnia 24 kwietnia 2015